جدیدترین مقالات صنعت صنایع شیمیایی

در اینجا از جدیدترین مقالات تکنولوژی صنعت صنایع شیمیایی آگاه شود

ساخت ایزوبوتانول با استفاده نور و عمل تخمیر

محققان پیش بینی کردند که می توانند از ترکیب مهندسی ژنتیک و نور برای تنظیم دقیق برای تولید ایزوبوتانول استفاده کنند. محققان با استفاده از روش تغییر نور خود ، سعی کردند مخمر را زنده نگه دارند

ساخت ربات حشره با سوخت متانول

محققان برای تبدیل متانول به حرکت ، یک سیم آلیاژ نیکل – تیتانیوم را با پلاتین پوشاندند این آلیاژ هنگام گرم شدن مانند ماهیچه منقبض می شود و پس از سرد شدن منبسط می شود. پلاتین آن با احتراق بخار